Privacy

Privacy- en cookieverklaring Communicatievogel

 

 

Communicatievogel respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Communicatievogel verwerkt, met welk doel, hoe Communicatievogel vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Communicatievogel, gevestigd te (7577 EL) Oldenzaal, aan het Zevenblad 47, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59786744. De rechtsgeldige vertegenwoordiger betreft mevrouw M. Smedes.

 

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Communicatievogel via info@communicatievogel.com. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

Persoonsgegevens

Communicatievogel verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Communicatievogel zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Communicatievogel. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

 

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Communicatievogel een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecificeerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van Communicatievogel. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding.

De persoonsgegevens die Communicatievogel (mogelijk) verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Bedrijfsgegevens (waaronder KvK-nummer en btw-nummer)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Communicatievogel, zoals social media accounts en bijbehorende inloggegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mailcontact, inschrijfformulieren of via het contactformulier op de website.

 

Communicatievogel verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam
 • Voor het toezenden van het aanbod van Communicatievogel
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Communicatievogel uit te kunnen voeren
 • Om de overeenkomst die je met Communicatievogel bent aangegaan uit te kunnen voeren
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven/weggevers
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de website van Communicatievogel (voor online coaching/programma’s)
 • Indien Communicatievogel hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Communicatievogel nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

Communicatievogel verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Communicatievogel hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Communicatievogel te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Communicatievogel verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd, zodra Communicatievogel een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.

 

 

Persoonsgegevens delen aan derden

Communicatievogel deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

 

Communicatievogel zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Communicatievogel een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Communicatievogel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Communicatievogel zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

 

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • E-mailmarketingsoftware
 • Webhosting/software
 • Betaaldiensten en -systemen
 • Boekhoudprogramma/boekhouder
 • Telecommunicatie
 • Virtual Assistant

 

 

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Communicatievogel mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Communicatievogel neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

 

 

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG)
 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG)
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG)
 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG)
 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG)

 

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@communicatievogel.com. Communicatievogel zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Communicatievogel niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Communicatievogel is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient.

 

Communicatievogel wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

Cookies

Communicatievogel gebruikt noodzakelijke cookies (technisch/functioneel), analytische cookies, voorkeurscookies en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Communicatievogel gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten en website van Communicatievogel te optimaliseren. Waar mogelijk, worden deze gegevens geanonimiseerd.
Voorkeurscookies stellen de website in staat om informatie te onthouden die het gedrag of uiterlijk van de website verandert.

Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

 

Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

 

 

 

 

 

Geplaatste cookies

Naam Aanbieder Bewaartermijn Functie Soort cookie
bscookie linkedin.com 1 jaar Niet geclassificeerd. noodzakelijk
is_eu s.pinimg.com sessie Deze cookie bepaalt of de gebruiker zich bevindt in de EU. noodzakelijk
li_gc linkedin.com 180 dagen Deze cookie slaat de cookie-toestemmingsstatus op voor het huidige domein. noodzakelijk
webinargeek webinargeek.com sessie Deze cookie wordt gebruikt om een lijst met verschillende webinar-evenementen op de website te implementeren en te presenteren. noodzakelijk
lidc linkedin.com 1 dag Deze cookie registreert welk server-cluster de bezoeker bedient. voorkeur
time_zone app.webinargeek.com sessie Deze cookie houdt de tijdzone van de gebruiker vast. voorkeur
_utma vine.co 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics, om gegevens te verzamelen over waar de gebruiker vandaan kwam. analytisch
_utmb vine.co 1 dag Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen. analytisch
_utmc vine.co sessie Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen. analytisch
_utmd vine.co 1 dag Deze cookie wordt gebruikt om specifieke bezoekers in segmenten in te delen. analytisch
_utmv vine.co sessie Deze cookie slaat door de gebruiker gedefinieerde trackingparameters op voor gebruik in Google Analytics. analytisch
_utmz vine.co 6 maanden Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics, om gegevens te verzamelen over waar de gebruiker vandaan kwam. analytisch
_ga app.webinargeek.com 2 jaar Deze cookie registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. analytisch
_ga communicatievogel.com 2 jaar Deze cookie registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. analytisch
_ga webinargeek.com 2 jaar Deze cookie registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. analytisch
_gat communicatievogel.com 1 dag Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te vertragen. analytisch
_gid app.webinargeek.com 1 dag Deze cookie registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. analytisch
_gid communicatievogel.com 1 dag Deze cookie registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. analytisch
_gid webinargeek.com 1 dag Deze cookie registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. analytisch
AnalyticsSyncHistory linkedin.com 30 dagen Deze cookie wordt gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie. analytisch
g.gif pixel.wp.com sessie Deze cookie registreert statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers op de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse. analytisch
In_or communicatievogel.com 1 dag Deze cookie registreert statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers op de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse. analytisch
_fpb communicatievogel.com 3 maanden Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren. marketing
_ir pinterest.com sessie Deze cookie verzamelt informatie over gebruikersgedrag op meerdere websites. Deze informatie kan worden gebruikt om relevante advertenties op de website te tonen. marketing
_pin_unauth communicatievogel.com 1 jaar Deze cookie wordt gebruikt door Pinterest om het gebruik van diensten bij te houden. marketing
bcookie linkedin.com 1 jaar Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om het gebruik van diensten bij te houden. marketing
UserMatchHistory linkedin.com 30 dagen Deze cookie zorgt voor veiligheid bij het browsen van bezoekers door vervalsing van verzoeken op verschillende sites te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. marketing
v3/ pinterest.com sessie niet geclassificeerd marketing

In de matrix worden de belangrijkste cookies weergegeven. Afhankelijk van de privacy-instellingen van jouw browser toont de website per pagina een wisselend aantal cookies.

 

Social media buttons
Op de website van Communicatievogel zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door LinkedIn en Facebook zelf. Communicatievogel raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Communicatievogel heeft daar geen invloed op.

 

Beveiliging

Communicatievogel neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd.
Documenten met eventuele persoonsgegevens worden in de Cloud opgeslagen. Alle systemen/programma’s waar Communicatievogel mee werkt, zijn beveiligd met een
wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Communicatievogel.

 

 

Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Communicatievogel verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Communicatievogel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

 

 

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 april 2023. Communicatievogel heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Communicatievogel vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Communicatievogel jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.